Witaj na stronie tłumacza!
Twój polski tłumacz na Wyspach!
Tłumaczenia - szybko i tanio!

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 14.11.2017
Zlecenie tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

§1

Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższymi zasadami.

§2

Tłumaczenia są wyceniane po przesłaniu ich przez formularz wyceny znajdujący się na naszej stronie internetowej www.BiuroTlumacza.co.uk lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: abc@BiuroTlumacza.co.uk.

§3

Termin wykonania zlecenia ustalany jest po przyjęciu materiałów do wglądu. Zlecenia przyjmowane są w formie elektronicznej (email lub formularz) lub papierowej (poczta, osobiście). Tłumaczenia odsyłane są Klientowi w formie elektronicznej (plik tekstowy lub skany) i/lub pocztą w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Adres do przesyłki Klient jest zobowiązany przesłać do nas na adres e-mail w dniu zlecenia tłumaczenia przysięgłego. W przypadku niektórych typów dokumentów Biuro może poprosić o przesłanie pocztą oryginałów dokumentów przed ich tłumaczeniem.

§4

Biuro zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.

§5

Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 21 dni od jej wykonania. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres mailowy Biura. Po rozpatrzeniu danej sprawy, o ile okaże się to możliwe, Biuro dokona ewentualnych poprawek lub wyjaśni Klientowi dlaczego niemożliwe jest zastosowanie się do uwag Klienta.

§6

W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.

§7

Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Biura.

§8

Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie lub przesłania bankowego potwierdzenia zapłaty przelewu, który wyszedł już z konta zleceniodawcy.

§9

Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Biura (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp).

§10

Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez Biuro wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Biuro podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. Biuro zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom bezpośrednio współpracującym z Biurem w celu wykonania zlecenia.

§11

Biuro nie udostępnia danych osobowych tłumaczy współpracujących z Biurem.

§12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest wiążący do czasu jego aktualizacji lub odwołania.

§13

W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Wielkiej Brytanii. Spory mogące wyniknąć z realizacji usług Biura będą rozstrzygane według jurysdykcji sądów Wielkiej Brytanii.